» Απόδοση μισθίου


Αρχικά δεδομένα


Ενοίκιο
Αναμενόμενο μέσο ποσοστό κενών θέσεων
%
Ακαθάριστο πραγματικό εισόδημα (ετήσια)
Λειτουργικά έξοδα (ετήσια)
Καθαρά λειτουργικά έσοδα (ετήσια)
Τιμή αγοράς ακινήτου

Αποτέλεσμα


Απόδοση μισθίου / Ρυθμός κεφαλαιοποίησης
 %
Περίοδος αποπληρωμής
 Χρόνια

Δείτε επίσης