» Χρηματοδότηση ακινήτων: Επένδυση σε ακίνητα


Αρχικά δεδομένα


Ακαθάριστο δυναμικό εισόδημα ενοικίασης (ετήσια)
Αναμενόμενο μέσο ποσοστό κενών θέσεων
%
Ακαθάριστο πραγματικό εισόδημα (ετήσια)
Λειτουργικά έξοδα (ετήσια)
Καθαρά λειτουργικά έσοδα (ετήσια)
Τιμή αγοράς ακινήτου
Ποσό δανείου
Όρος δανείου
Ετήσιο επιτόκιο
 %
Κόστος δανείου (ετήσια)

Αποτέλεσμα


Ταμειακή ροή προ φόρων (CFBT)
Συνολικό ποσοστό κεφαλαιοποίησης
 %
Ποσοστό κεφαλαιοποίησης μετοχών (ROE)
 %
Αναλογία κάλυψης χρέους
 ×