» Ποσοστό εσωτερικής απόδοσης (IRR)


Αρχικά δεδομέναΑριθμός ταμειακών ροών

Χρονικός ορίζοντας (Έτη) Εξαργύρωση Αρχική επένδυση/
Εξαργυρώστε
Καθαρές ταμειακές ροές
  Συνολική εισροή Συνολική εκροή Συνολική Καθαρή Ροή
Σύνολο

Αποτέλεσμα


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!