» Διαχρονική αξία του χρήματος: Τωρινή και μελλοντική αξία

Αρχικά δεδομένα
Τύπος πληρωμήςΤαμειακές ροές (C)

Ετήσιο επιτόκιο (r)
%

Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (g)
%

Περίοδος (t)
Αποτέλεσμα


 

Δείτε επίσης

 

Παρούσα αξία (PV)


\begin{align} PV_{Annuity\; Due}&=C \times \left[\frac{1-(1+\frac{r}{n})^{-t}}{\frac{r}{n}}\right]\times(1+\frac{r}{n})\\ PV_{Ordinary\; Annuity}&=C \times \left[\frac{1-(1+\frac{r}{n})^{-t}}{\frac{r}{n}}\right]\\ PV&=\frac {C_{t}}{(1+\frac{r}{n})^{t}} \end{align}


Μελλοντική αξία (FV)


\begin{align} FV_{Annuity\; Due}&=C \times \left[\frac{(1+\frac{r}{n})^{t}-1}{\frac{r}{n}}\right]\times (1+\frac{r}{n})\\ FV_{Ordinary\; Annuity}&=C \times \left[\frac{(1+\frac{r}{n})^{t}-1}{\frac{r}{n}}\right]\\ FV&=C_{0}\times (1+\frac{r}{n})^{t}\\ \end{align}