» Καθαρή παρούσα αξία (NPV) και δείκτης αποδοτικότητας (PI)


Αρχικά δεδομέναΠοσοστό έκπτωσης  %
Περίοδος  Χρόνια

Έτος Εξαργύρωση Αρχική επένδυση/
Εξαργυρώστε
Καθαρές ταμειακές ροές Εκπτωτικές ταμειακές ροές

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Συνολική εισροή Συνολική εκροή Συνολική Καθαρή Ροή

Σύνολο

Αποτέλεσμα


Καθαρή παρούσα αξία (NPV)
Δείκτης κερδοφορίας (PI)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!