» Μοντέλο τιμολόγησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων (CAPM)


Αρχικά δεδομένα


Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (rf)
 %
Beta της επένδυσης (βi)
Αναμενόμενη ετήσια απόδοση του αγοραίου σημείου αναφοράς (E(rm))
 %

Αποτέλεσμα


Αναμενόμενη ετήσια απόδοση των επενδύσεων (E(ri))
 %


$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$