» Τρέχουσα ταμειακή ροή


Λειτουργικές δραστηριότητες

Εξαργύρωση

Πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Ληφθέντες τόκοι ή μερίσματα
Πώληση τίτλων διαπραγμάτευσης

Εξαργυρώστε

Μισθοί/Ημερομίσθια
Αγορά αποθέματος
Λοιπές δαπάνες
Έξοδα τόκων
Φόροι
Αγορά εμπορικών τίτλων

Εισροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες


Ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Επενδυτικές δραστηριότητες

Εξαργύρωση

Πώληση μακροπρόθεσμων επενδύσεων ή περιουσιακών στοιχείων
Πώληση μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων τίτλων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη
Τα μετρητά από τη λήψη δανείων

Εξαργύρωση

Αγορά μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων τίτλων διακρατούμενων έως τη λήξη
Μετρητά που δανείζονται στους δανειολήπτες

Εισροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες χρηματοδότησης

Εξαργύρωση

Πώληση προτεινόμενου ή κοινού αποθέματος
Έκδοση χρέους

Εξαργυρώστε

Αγορά προτινώμενου ή κοινού αποθέματος
Εξοφλήσεις χρεών
Καταβληθέντα μερίσματα

Εισροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αποτέλεσμα

Καθαρές ταμειακές ροές