» Tekući novčani tok


Operativne aktivnosti

Gotovina u

Prodaja robe i usluga
Primljene kamate ili dividende
Prodaja vrijednosnih papira za trgovanje

Plaćanje

Plaće / dohodak
Kupnja zaliha
Drugi troškovi
Trošak kamata
Porezi
Otkup vrijednosnih papira za trgovanje

Novčani priliv iz poslovnih aktivnosti


Novčani odljev iz poslovnih aktivnosti

Investicijske aktivnosti

Gotovina u

Prodaja dugoročnih ulaganja ili imovine
Prodaja dugoročnih ili kratkoročnih vrijednosnica koje se drže do dospijeća
Novac za naplatu kredita

Gotovina u

Otkup dugotrajne imovine
Kupnja dugoročnih ili kratkoročnih vrijednosnica koje se drže do dospijeća
Gotovina pozajmljena dužnicima

iz investicijskih aktivnosti


Financijske aktivnosti

Gotovina u

Prodaja povlaštenih ili redovnih dionica
Izdavanje duga

Plaćanje

Nabava povlaštenih ili redovnih dionica
Otplata duga
Isplaćene dividende

Iz financijskih aktivnosti


Rezultat

Neto novčani tok