» Kalkulator aktualnego przepływu pieniądza


Działalność operacyjna

Wpływy pieniężne

Sprzedaż towarów i usług
Otrzymane odsetki i dywidendy
Sprzedaż rynkowych papierów wartościowych

Wypływy pieniężne

Płaca
Zakup zapasów
Pozostałe wydatki
Koszty odsetkowe
Podatki
Nabycie rynkowych papierów wartościowych

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej


Wypływy pieniężne z działalności operacyjnej

Działalność inwestycyjna

Wpływy pieniężne

Sprzedaż inwestycji lub aktywów długoterminowych
Sprzedaż długoterminowych lub krótkoterminowych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności
Środki pieniężne z gromadzenia pożyczek

Wpływy pieniężne

Nabycie długoterminowych aktywów
Nabycie długoterminowych lub krótkoterminowych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności
Środki pieniężne pożyczone kredytobiorcom

Wpływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Wypływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Działalność finansowa

Wpływy pieniężne

Sprzedaż akcji uprzywilejowanych lub zwykłych
Emisja instrumentów dłużnych

Wypływy pieniężne

Nabywanie akcji uprzywilejowanych lub zwykłych
Spłaty zadłużenia
Wypłacone dywidendy

Wpływy pieniężne z działalności finansowej

Wypływy pieniężne z działalności finansowej

Wynik

Przepływy pieniężne netto