» Analýza peňažného toku


Prevádzkové činnosti

Dôchodky

Predaj tovaru a služieb
Prijaté dividendy alebo podiely
Predaj cenných papierov

Výdavky

Mzda
Nákup zásob
Ďalšie náklady
Úrokové náklady
Dane
Nákup cenných papierov na obchodovanie

Peňažný tok z prevádzkových činností


Odliv peňazí z prevádzkových činností

Investičná činnosť

Dôchodky

Tržby z predaja dlhodobého finančného majetku
Predaj dlhodobých aj krátkodobých cenných papierov držaných do splatnosti
Peňažné prostriedky na získavanie úverov

Dôchodky

Nákup dlhodobého majetku
Nákup dlhodobých a krátkodobých papierov držaných do splatnosti
Peňažné pôžičky dlžníkom

... investičnej činnosti

... z investičnej činnosti

Finančné činnosti

Dôchodky

Predaj preferované alebo bežnej populácie
Problém dlhu

Výdavky

Získavanie preferované alebo spoločné zásoby
Splátky dlhu
Vyplatené dividendy

... finančné činnosti

Odliv peňazí z finančnej činnosti

Následok

Čistý peňažný tok