» Analyse av kontantstrømmen


Driftsaktiviteter

Innkommende kontantstrøm

Salg av varer og tjenester
Mottatte interesser eller utbytte
Salg av handelspapirer

Utgående
kontantstrøm

Lønn / Lønn
Innkjøp av lager
Andre utgifter
Rentekostnader
skatter
Kjøp av handelspapirer

Innbetaling fra driftsaktiviteter


Utbetaling fra driftsaktiviteter

Investeringsaktiviteter

Innkommende kontantstrøm

Salg av langsiktige investeringer eller eiendeler
Salg av langsiktige eller kortsiktige verdipapirer holdt til forfall
Kontanter fra å samle inn lån

Innkommende kontantstrøm

Innkjøp av langsiktige eiendeler
Innkjøp av langsiktige eller kortsiktige verdipapirer holdt til forfall
Kontanter utlånt til låntakere

Innbetaling fra investeringsaktiviteter

Utbetaling fra investeringsaktiviteter

Finansieringsaktiviteter

Innkommende kontantstrøm

Salg av foretrukket eller vanlig lager
Utstedelse av gjeld

Utgående
kontantstrøm

Kjøper foretrukket eller vanlig lager
Gjeldsbetalinger
Betalt utbytte

Innbetaling fra finansieringsaktiviteter

Utbetaling fra finansieringsaktiviteter

Resultat

Netto kontantstrøm