» Analýza peněžního toku


Provozní činnosti

Důchody

Prodej zboží a služeb
Přijaté dividendy nebo podíly
Prodej cenných papírů

Výlohy

Mzda
Nákup zásob
Další náklady
Úrokové náklady
Daně
Nákup cenných papírů k obchodování

Peněžní tok z provozních činností


Odliv peněz z provozních činností

Investiční činnost

Důchody

Tržby z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Prodej dlouhodobých i krátkodobých cenných papírů držených do splatnosti
Peněžní prostředky k získávání úvěrů

Důchody

Nákup dlouhodobého majetku
Nákup dlouhodobých a krátkodobých papírů držených do splatnosti
Peněžní půjčky dlužníkům

… investiční činnosti

… z investiční činnosti

Finanční činnosti

Důchody

Prodej preferované nebo běžné populace
Problém zadlužení

Výlohy

Získávání preferované nebo společné zásoby
Splátky dluhu
Vyplacené dividendy

… finanční činnosti

Odliv peněz z finanční činnosti

Následek

Čistý peněžní tok