» Текући новчани ток


Оперативне активности

Уновчити

Продаја робе и услуга
Примљене камате или дивиденде
Продаја хартија од вредности за трговање

Исплата

Плате/Примања
Куповина инвентара
Остали трошкови
Трошкови камате
Порези
Куповина хартија од вредности за трговање

Новчани прилив из пословних активности


Новчани одлив из пословних активности

Инвестиционе активности

Уновчити

Продаја дугорочних инвестиција или средстава
Продаја дугорочних или кратокорочних хартија од вредности која се држе до доспећа
Новац од наплате позајмице

Уновчити

Куповина дугорочних средстава
Куповина дугорочних или кратокорочних хартија од вредности која се држе до доспећа
Готовина позајмљена дужницима

из инвестиционих активности


Финансијске активности

Уновчити

Продаја преферираних или обичних акција
Емитирање дуга

Исплата

Стицање преферираних или обичних акција
Отплата дуга
Исплаћене дивиденде

Из финансијских активности


Резултат

Нето новчани ток