» Tekući novčani tok


Operativne aktivnosti

Unovčiti

Prodaja robe i usluga
Primljene kamate ili dividende
Prodaja hartija od vrednosti za trgovanje

Isplata

Plate/Primanja
Kupovina inventara
Ostali troškovi
Troškovi kamate
Porezi
Kupovina hartija od vrednosti za trgovanje

Novčani priliv iz poslovnih aktivnosti


Novčani odliv iz poslovnih aktivnosti

Investicione aktivnosti

Unovčiti

Prodaja dugoročnih investicija ili sredstava
Prodaja dugoročnih ili kratokoročnih hartija od vrednosti koja se drže do dospeća
Novac od naplate pozajmice

Unovčiti

Kupovina dugoročnih sredstava
Kupovina dugoročnih ili kratokoročnih hartija od vrednosti koja se drže do dospeća
Gotovina pozajmljena dužnicima

iz investicionih aktivnosti


Finansijske aktivnosti

Unovčiti

Prodaja preferiranih ili običnih akcija
Emitiranje duga

Isplata

Sticanje preferiranih ili običnih akcija
Otplata duga
Isplaćene dividende

Iz finansijskih aktivnosti


Rezultat

Neto novčani tok