» Απόδοση μετοχικού κεφαλαίου (Μοντέλο DuPont)


Αρχικά δεδομένα


Καθαρό εισόδημα ×  Καθαρές πωλήσεις ×  Σύνολο περουσιακών στοιχείων =  Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)
%
Καθαρές πωλήσεις Σύνολο περουσιακών στοιχείων Συνολικά ιδία κεφάλαια

Περιθώριο κέρδους Συνολικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων Χρηματοδοτική μόχλευση ROE
0.27  × 0.16  × 2.06  =  8.65 %

Περιθώριο κέρδους Συνολικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ROA
0.27  × 0.16  =  4.19 %

 

Rotate device!