» Ελέυθερες ταμειακές ροές προς την εταιρεία (FCFF)


Αρχικά δεδομένα


Λειτουργικές ταμειακές ροές (OCF)
Έξοδα (E)
Φόροι (T)
Αλλαγή στο Καθαρό Κεφάλαιο Κινήσεως (ΔNWC)
Αλλαγή στις επενδύσεις (ΔI)

Αποτέλεσμα


Ελέυθερες ταμειακές ροές προς την εταιρεία (FCFF)