» Πληρωμή προσόδων


Αρχικά δεδομένα
Τύπος πληρωμής


Ετήσιο επιτόκιο (r)
%

Περίοδος (t)Αποτέλεσμα


Πληρωμή (προσόδου) (C)
 Παρούσα αξία (PV)


\begin{align} PV_{Annuity\; Due}&=C \times \left[\frac{1-(1+\frac{r}{n})^{-t}}{\frac{r}{n}}\right]\times(1+\frac{r}{n})\\ PV_{Ordinary\; Annuity}&=C \times \left[\frac{1-(1+\frac{r}{n})^{-t}}{\frac{r}{n}}\right]\\ \end{align}


Μελλοντική αξία (FV)


\begin{align} FV_{Annuity\; Due}&=C \times \left[\frac{(1+\frac{r}{n})^{t}-1}{\frac{r}{n}}\right]\times (1+\frac{r}{n})\\ FV_{Ordinary\; Annuity}&=C \times \left[\frac{(1+\frac{r}{n})^{t}-1}{\frac{r}{n}}\right]\\ \end{align}