» Jensenova alfa


Inicijalni podaci


Godišnji povrat investicije (ri)
 %
Kamatna stopa bez rizika (rf)
 %
Beta koeficijent portfelja
Godišnji povrat uporedjivanja tržišta (rm)
 %

Rezultat


Jensenova alfa:
 %

 


$$\alpha_{J}=r_{i}-\left [ r_{f}+\beta_{iM} \times (r_{M}-r_{f})\right ]$$