» Finansiell ratioanalyse


Indata


Legg inn tall fra balansen og resultatregnskapet.

Merk! For hjelp, klikk på navnet til den finansielle nøkkeltallet!


Driftsmargin (Operating Margin) - viser hvor stor del av omsetningen som er igjen etter at alle driftskostnader er trukket fra.

Fortjenestemargin (Profit Margin) - viser hvor lønnsomt selskapet er etter at alle kostnader er trukket fra.

Omløpshastighet for anleggsmidler (Fixed Asset Turnover) - viser hvor mye omsetning som genereres per krone investert i anleggsmidler.

Omløpshastighet for totale eiendeler (Asset Turnover) - viser hvor effektivt selskapet bruker sine eiendeler for å generere inntekt.

Likviditetsgrad 1 (Current Ratio) - viser forholdet mellom likvide eiendeler og kortsiktig gjeld; en god ratio anses å være 1,6 eller høyere, mens en svak ratio er 1,1 eller lavere.

Hurtiggrad (Quick Ratio) - viser evnen til å dekke kortsiktig gjeld med likvide eiendeler; en sunn quick ratio anses å være 0,9 eller høyere, mens en svak ratio er 0,3 eller lavere.

Kontantandel - viser selskapets evne til å dekke umiddelbare nåværende forpliktelser.

Gjeldsgrad (Debt-to-Equity) - hva som anses som en god ratio avhenger av bransjen. En svært lav ratio (mindre enn 0,5) indikerer ineffektiv bruk av egenkapital, mens en høy ratio (over 2) indikerer overdreven bruk av gjeldskapital (høy rentekostnad).

Gjeldsgrad til eiendeler (Debt-to-Assets) - viser hvor mye gjeld som brukes til å finansiere eiendeler.

Avkastning på eiendeler (ROA= Return-on-Assets) - viser hvor effektivt selskapet genererer avkastning på alle sine eiendeler.

Avkastning på egenkapital (ROE= Return-on-Equity) - viser hvor godt selskapets ledelse har klart å bruke egenkapitalen som investorene har satt inn.


Omløpsmidler
s.h
– Kontanter og ekvivalenter
– Omsettelige verdipapirer
– Lagerbeholdninger
Varige driftsmidler
Aktiver

Kortsiktig gjeld
Andel gjeld
Andel egenkapital

Omsetning
Driftsinntekt
Overskudd

Lønnsomhetsgrad


Driftsmargin:
Fortjenestemargin:
Avkastning på eiendeler (ROA):
Avkastning på egenkapital (ROE):
Omløpshastighet for anleggsmidler:
Omløpshastighet for totale eiendeler:

Likviditetsgrad


Likviditetsgrad:
Hurtiggrad eller Acid-test Ratio:
Kontantforhold:

Gjeldsgrad


Gjeld til egenkapital (D/E):
Gjeld til eiendeler (D/A):