» Tunnusluvut


Lähtötiedot


Summat taseesta ja tuloslaskelmasta.

Huom! Jos tarvitset selitystä, klikkaa nimeä!


Käyttökate (Operating Margin) - osuus yhtiön tuloista varsinaisesta toiminnasta aiheutuneiden kustannusten yli.

Kannattavuus (Profit Margin) - osuus yhtiön tuloista kaikkien aiheutuneiden kustannusten yli.

Käyttöomaisuuden kiertonopeus (Fixed Asset Turnover) - myynti jaettuna nettokäyttöomaisuudella.

Koko pääoman kiertonopeus (Asset Turnover) - nettomyynti jaettuna yrityksen omaisuudella.

Current Ratio - yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku, joka kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen; yritystutkimusneuvottelukunta (YTN) luokittelun mukaan: hyvä yli 2, heikko alle 1.

Quick Ratio - (tai Acid Test Ratio) yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku, joka ilmentää yrityksen mahdollisuuden lyhytaikaisista velvoitteista selviämiseksi; hyvä yli 1, heikko alle 0,5.

Maksuvalmiussuhde (Cash Ratio) - yrityksen maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria kuvaava mittari, joka ilmentää yrityksen mahdollisuuden saada käteistä rahaa muuten kuin uuden velan kautta vanhojen velkojensa maksuun.

Oman ja vieraan pääoman suhde (Debt-to-Equity) - mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yritys on.

Debt-to-Assets - kyky kattaa pitkän aikavälin kiinteät kulut ja saavuttaa pitkän aikavälin laajeneminen ja kasvu.

Koko pääoman tuotto (ROA= Return-on-Assets) - yrityksen kyky tuottaa tulosta kaikelle sille pääomalle, joka yrityksen toimintaan on sitoutunut.

Oman pääoman tuotto (ROE= Return-on-Equity) - korvausta omistajien yritykseen sijoittamille pääomille.


Vaihto- ja rahoitusomaisuus
mukaan lukien
– Rahat ja pankkisaamiset
– Rahoitusarvopaperit
– Vaihto-omaisuus
Käyttöomaisuus
Vastaavaa yhteensä

Lyhytaikaiset velat
Vieras pääoma
Oma pääoma

Liikevaihto
Liikevoitto
Tilikauden voitto

Kannattavuuden tunnusluvut


Käyttökate:
Voittomarginaali:
Koko pääoman tuotto (ROA):
Oman pääoman tuotto (ROE):
Käyttöomaisuuden kiertonopeus:
Koko pääoman kiertonopeus:

Maksuvalmiuden tunnusluvut


Current Ratio:
Quick Ratio tai Happotesti:
Cash Ratio:

Velkasuhteet


Oman ja vieraan pääoman suhde (D/E):
Debt-to-assets (D/A):