» Finansiell ratioanalys


Indata


Mata in siffrorna från balansräkningen och resultaträkningen.

OBS! Klicka på namnet på finansiell kvot för hjälp!


Rörelsemarginal (Operating Margin) - visar hur stor del av försäljningsintäkterna som återstår efter avdrag för kärnverksamhetskostnader

Vinstmarginal - en indikator på ett företags prispolitik och dess förmåga att kontrollera kostnader. Låg avkastningsmarginal indikerar hög risk att en nedgång i försäljningen kommer att utplåna vinsterna och leda till förlust.

Omsättning av anläggningstillgångar - indikerar hur bra företaget använder sina fasta tillgångar för att generera försäljning. En sjunkande kvot kan indikera att företaget är överinvesterat i anläggningar, utrustning eller andra fasta tillgångar.

Tillgångarnas omsättning - mäter effektiviteten av ett företags användning av sina tillgångar för att generera försäljningsintäkter/inkomster.

Kvickkvot - (även Acid-Test Ratio) mäter om det finns tillräckligt med omsättningstillgångar för att täcka nuvarande skulder. Denna kvot indikerar ett företags förmåga att fortsätta verksamheten som vanligt med nuvarande likvida medel eller nära likvida medel i dåliga perioder. Generellt sett bör kvickkvoten vara 1:1 eller högre.

Kassakvot - visar företagets beredskap att omedelbart täcka nuvarande skulder.

Skuldsättningsgrad (D/E) - indikerar den relativa proportionen av eget kapital och skuld som används för att finansiera ett företags tillgångar. Denna kvot är också känd som Risk, Gearing eller Leverage.

Skuldsättning till tillgångar (D/A) - mäter ett företags soliditet, det vill säga förmågan att täcka sina långsiktiga fasta kostnader och att genomföra långsiktig expansion och tillväxt.

Avkastning på tillgångar (ROA) - visar hur lönsamma ett företags tillgångar är för att generera intäkter. ROA över 5% anses vanligtvis vara bra.

Avkastning på eget kapital (ROE) - mäter avkastningsgraden på ägandeintresset (aktieägarnas eget kapital) hos de gemensamma aktieägarna. ROE på 15-20% anses generellt vara bra.


Omsättningstillgångar
inkl.
– Kontanter och ekvivalenter
– Försäljningsbara värdepapper
– Inventarier
Anläggningstillgångar
Balansomslutning

Kortfristiga skulder
Främmande kapital
Eget kapital

Nettoomsättning
Driftsintäkter
Nettoresultatet

Lönsamhetsnyckeltal


Rörelsemarginal:
Vinstmarginal:
Avkastning på tillgångar (ROA):
Avkastning på eget kapital (ROE):
Omsättning av anläggningstillgångar:
Tillgångarnas omsättning:

Likviditetsnyckeltal


Nuvarande kvot:
Kvickkvot (Acid-test Ratio):
Kassakvot:

Skuldandelar


Skuld till eget kapital (D/E):
Skuld till tillgångar (D/A):