» Beregning trekant


Indata (3/6)°
°
°

Resultat


Areal
Omkrets
Halv omkrets
Høyde ha
Høyde hb
Høyde hc
Radius av den innmeldte sirkelen
Radius av den omkretsede sirkelen
Median ma
Median mb
Median mc