» Triangelräknare


Indata (3/6)°
°
°

Resultat


Area
Omkrets
Semi-omkrets
Höjd ha
Höjd hb
Höjd hc
Radie av den inskrivna cirkeln
Radie av den omskrivna cirkeln
Median ma
Median mb
Median mc