» Έκθεση, Λογάριθμος, ωιοστή ρίζα


Αρχικά δεδομένα


Επιλέξτε την τιμή που πρέπει να υπολογίσετε (A, B ή X) και εισαγάγετε 2 άλλες τιμές!

\begin{align} a &= \sqrt[x]{b}\\ b &= a^{x}\\ x &= \log_{a}b \\ \end{align}


Δείτε επίσης

 

$$ e = \lim_{n\rightarrow \infty }\left ( 1+\frac{1}{n} \right )^{n}=2,71828\; 18284\; 59045\; 23536... $$