» Μετατροπή κοινού κλάσματος σε ποσοστό


Η μετατροπή λειτουργεί και με τους δύο τρόπους!=

%