» Αναλογία: κανόνας των τριών

Αρχικά δεδομένα


$$\frac {a}{b} \times \frac {c}{d}\Rightarrow d=\frac {b \times c}{a}$$


=


Δείτε επίσης