» Δείκτες μόχλευσης


Αρχικά δεδομένα


Σταθερό κόστος (ανά περίοδο)
Μεταβλητό κόστος (ανά μονάδα)
Αναμενόμενες πωλήσεις (№ μονάδων)
Τιμή (ανά μονάδα)
Σταθερό κόστος χρηματοδότησης

Αποτέλεσμα


Βαθμός λειτουργικής μόχλευσης (DOL)
Βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης (DFL)
Βαθμός συνολικής μόχλευσης (DTL)