» Prinos obveznica


Inicijalni podaci


Trenutna cena obveznice
Nominalna vrednost obveznice
Kuponska stopa obveznica (% p.a.)
%
Godine do dospeća

Rezultat


Prihod do dospeća (YTM)
%