» Οι τύποι του βιετά (για την τετραβάθμη εξίσωση)


Αρχικά δεδομένα


$$ax^{2}+bx+c=a(x-x_{1})(x-x_{2})$$


x1=

x2=


Αποτέλεσμα


\begin{align} x_{1}+x_{2}&=-\frac{b}{a}\\ \\ x_{1}\times x_{2}&=\frac{c}{a}\\ \end{align}


-b/a=

 c/a=


Δείτε επίσης