» Μοντέλο ανάπτυξης Gordon %
 %


\begin{align} P &=\frac{D_{0}\times (1+g)}{r-g}\\ \end{align}