» Τρίγωνο

Αρχικά δεδομένα (3/6)



°
°
°

Αποτέλεσμα


Περιοχή
Περίμετρος
Ημιπερίμετρος
Ύψος ha
Ύψος hb
Ύψος hc
Ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου
Ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου
Διάμεσος ma
Διάμεσος mb
Διάμεσος mc